16 Mar 2009

भाग ५ - छत्रपति शिवराय ... पत्ररूप व्यक्तिदर्शन ... !

४ थ्या भागापासून आपण अजून जास्त महत्वाच्या पत्रांकड़े वळालेलो आहोत.


संदर्भ - 'छत्रपति शिवाजी महाराज ... पत्ररूप व्यक्तिदर्शन' - डॉक्टर रामदास.३०) छत्रपति शिवाजी महाराजांनी १६७९ मध्ये औरंगजेबाला लिहिलेले पत्र ...

औरंगजेब बादशहाने ३ एप्रिल १६७९ रोजी समस्त देशातील हिंदूंपासून 'जिझिया कर' वसूल करण्याचे जाहिर फर्मान काढले. हिंदूंना मुलगा झाला म्हणजे १० रुपये आणि मुलगी झाली म्हणजे ५ रुपये असा कर सुद्धा त्याने लावला. या फर्मानाला उत्तर म्हणून शिवरायांनी औरंगजेबाला फारसी मध्ये पत्र पाठवून "अग्नि तृणाने झांकितात याचे आश्चर्य वाटते" ह्या तीव्र शब्दात निषेध केला. त्या पत्राच्या मराठी अनुवादित पत्रामधील काही महत्वाचा भाग खालील प्रमाणे.

राजे म्हणतात,"आम्ही इकडे आल्यावर पादशाई खजिना रिकामा जाहला आणि सारे द्रव्य खर्च जाहले." पुढे म्हणतात "पादशहाचे घरी दरिद्राचा वास जाहला की काय"*****************************************************************************************************************************************************************

No comments:

Post a Comment